Abhijeet Bajpai

Abhijeet Bajpai

(Founder & Chief Marketing Officer)

Romesh tiwari

Romesh tiwari

(Chief Executive Officer)

Yatindra joshi

Yatindra joshi

(Team lead)

Sandeep chouhan

Sandeep chouhan

(Website designer)

Surbhi jain

Surbhi jain

(Android developer)

Prashant shrivastava

Prashant shrivastava

(Bde)

Balram bansal

Balram bansal

(Office collaborator)